Brak produktów w koszyku.

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych określają zasady realizacji, przez TM360 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, usług w ramach: projektów zamkniętych, projektów otwartych, doradztwa, konferencji.

2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług jest mowa o:

1) OWU – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych”.

2) TM360 – rozumie się przez to TM360 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS: 0000738657, NIP: 5272857013, REGON: 380646621

3) Usługach – rozumie się przez to usługi szkoleniowe i doradcze realizowane przez TM360 w ramach projektów zamkniętych, doradztwa, prelekcji podczas wydarzeń branżowych,.

4) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która zleciła TM360 realizację Usług (OWU nie mają zastosowania do konsumentów).

5) Uczestniku – rozumie się przez to wskazaną przez Klienta osobę fizyczną, na rzecz której Klient zamówił realizację Usług.

6) Trenerze – rozumie się przez to osobę prowadzącą szkolenie / wykłady lub realizującą usługi doradcze z ramienia TM360.

3. Usługi realizowane są przez TM360 na rzecz Klientów na podstawie zamówień złożonych przez Klientów, na wzorach formularzy dostarczonych przez TM360. Na życzenie Klienta możliwe jest również zawarcie umowy zlecenia, wzór odpowiedniej umowy można otrzymać w biurze TM360.

4. Szczegółowe warunki umów zawieranych przez TM360 z Klientami oraz zamówień składanych przez Klientów (w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte przez TM360), mają pierwszeństwo przed OWU.

5. Wszelkie informacje i dokumenty można uzyskać w biurze TM360:

1) osobiście: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

2) na stronie www: https://tm360new.xseox.xyz/

3) pocztą e-mail: r.szymczak@tm360.pl

6. Materiały szkoleniowe, ankiety i kwestionariusze oraz metodologia realizacji Usług jak również wszelkie opracowania tego dotyczące stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są przedmiotem przysługujących TM360 autorskich praw majątkowych. Klienci i Uczestnicy nie nabywają żadnych praw do utworów opisanych w zdaniu poprzedzającym chociażby ich kopie lub oryginały zostały im udostępnione, a w szczególności
nie następuje przeniesienie na Nich takich praw, ani nie zostaje udzielona na Ich rzecz licencja.

§ 2. Projekty zamknięte

Informacje ogólne
1. TM360, na zlecenie Klientów opracowuje i realizuje usługi szkoleniowe oraz doradcze w formie projektów zamkniętych. Przed realizacją Usługi, na życzenie Klienta, Zarząd TM360 może podpisać dokument poufności (NDA).

2. Projekty zamknięte realizowane są w miejscach i czasie uzgodnionym przez Klienta z firmą TM360. Proponowana tematyka szkoleń i projektów doradczych oraz informacja o Trenerach znajduje się na stronie: www.TM360.com.pl. Informacje można uzyskać również w biurze TM360.

3. Na potrzeby organizacji szkolenia zamkniętego, Klient zobowiązany jest własnym staraniem
i na własny koszt zapewnić:

1) dobrze oświetloną, w pełni wyposażoną salę wykładową (rzutnik multimedialny wraz z ekranem, flipcharty oraz markery, krzesła i stoły), która zostanie przygotowana zgodnie z dodatkowymi wskazówkami przesłanymi przez TM360;

2) posiłki dla Uczestników oraz Trenera: przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa, każdego dnia realizacji szkolenia zamkniętego;

3) nocleg (ze śniadaniem) dla Trenera od dnia poprzedzającego szkolenie zamknięte oraz pomiędzy każdymi dwoma kolejnymi dniami organizacji tego szkolenia.

4. Na życzenie Klienta TM360 udzieli Klientowi pomocy w wybraniu i zarezerwowaniu

5. Noclegi oraz nieprzewidziane w ustępach poprzedzających wyżywienie dla Uczestników Klient może zapewnić wg swojego uznania. Dla zachowania efektywności pracy Uczestników na szkoleniach wskazane jest, aby noclegi zapewnione były dla wszystkich Uczestników, którzy musieliby dojeżdżać na szkolenie ponad 1 godzinę.

Zasady składania zamówień

6. Warunkiem realizacji projektu zamkniętego na rzecz Klienta jest przesłanie do TM360
prawidłowo wypełnionego zamówienia. Zamówienia należy składać na formularzu zamówienia
szkolenia zamkniętego / usługi doradczej dostępnym w biurze TM360, po uprzednim
uzgodnieniu z TM360 tematyki realizowanej Usługi oraz terminu i miejsca jej realizacji.

7. Kalendarz dostępności czasu Trenerów prowadzi TM360. Złożenie zamówienia realizacji
Usługi świadczonej przez konkretnego, wskazanego w zamówieniu Trenera, wymaga
uprzedniego uzgodnienia z TM360.

Testy wiedzy / Zasady wydawania dyplomu / certyfikatu uczestnictwa

8. Cena szkolenia zamkniętego obejmuje wydanie Uczestnikom certyfikatu uczestnictwa, nie obejmuje kosztów przeprowadzenia testu wiedzy oraz wydania Uczestnikom dyplomu ukończenia szkolenia zamkniętego.

9. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym potwierdza wyłącznie udział Uczestnika w danym szkoleniu. Wydawany jest przez Trenera prowadzącego zajęcia, po zakończeniu szkolenia, Uczestnikom, którzy uczestniczyli w co najmniej 65% prowadzonych zajęć.

10. Klient, w terminie do 5 dni roboczych przed szkoleniem zamkniętym, może zwrócić się do TM360, o przeprowadzenie dla Uczestników testu wiedzy oraz wydanie dyplomów ukończenia szkolenia zamkniętego. Usługa przygotowania i przeprowadzenia testu wiedzy wyceniana jest indywidualnie po otrzymaniu zapytania od Klienta.

12. Dyplom ukończenia szkolenia zamkniętego wydawany jest na życzenie Klienta. Dyplom może być wydany wyłącznie Uczestnikowi, który uczestniczył w co najmniej 65% prowadzonych zajęć oraz udzielił nie mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy realizowanym po szkoleniu.

Cena

13. Cena szkolenia zamkniętego obejmuje wyłącznie:

1) dojazd Trenera na miejsce realizacji szkolenia zamkniętego (na terenie Polski);

2) przeprowadzenie szkolenia zamkniętego;

3) komplet materiałów dydaktycznych;

4) wystawienie oraz przekazanie certyfikatów uczestnictwa;

5) przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom organizacyjny i merytoryczny szkolenia;

6) opracowanie i przekazanie Klientowi raportu poszkoleniowego.

14. Cena szkolenia zamkniętego nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów Uczestników, wyżywienia i noclegów Trenera, wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, które własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest zapewnić Klient.

15. Cena usługi doradczej obejmuje wyłącznie:

1) dojazd Trenera na miejsce realizacji usługi doradczej (na terenie Polski);

2) realizację usługi doradczej.

16. Cena usługi doradczej nie obejmuje w szczególności kosztów noclegów Trenera, które własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest zapewnić Klient.

Zmiana terminu / miejsca realizacji / odwołanie projektu zamkniętego

17. Klient może dokonać zmiany miejsca realizacji projektu zamkniętego, w terminie:

1) nie późniejszym niż 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą – swobodnie, za powiadomieniem TM360;

2) 4 (cztery) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia i później – wyłącznie za uprzednią zgodą TM360.

18. Klient w każdym czasie może zwrócić się do Zleceniobiorcy o zmianę terminu realizacji projektu zamkniętego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli informacja o zmianie terminu została przekazana:

1) nie później niż 5 (pięć) dni roboczych przed datą realizacji – TM360 zobowiązany jest wskazać nie mniej niż dwa inne możliwe terminy realizacji zamówionej usługi;

2) 4 (cztery) dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia – TM360 ma prawo odmówić zmiany terminu realizacji usługi.

19. Klient w każdym czasie może odwołać realizację projektu zamkniętego, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowo, w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem TM360 ma prawo zażądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości odwołanej usługi. Brak stawienia się Uczestników na miejsce realizacji projektu zamkniętego uważa się za jego odwołanie w dniu realizacji.

20. TM360 uprawniony jest do odwołania projektu zamkniętego w przypadku, gdy Trener, który miał zrealizować usługę zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta nie będzie mógł zrealizować usługi z przyczyn losowych, a zastąpienie go przez innego Trenera nie będzie możliwe lub Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi przez innego, wskazanego przez
TM360 Trenera.

§ 3. Szkolenia otwarte

Informacje ogólne

1. TM360, w ciągu roku kalendarzowego, organizuje szkolenia otwarte.

2. Informacje o tematyce, Trenerach, datach i godzinach oraz miejscach realizacji poszczególnych szkoleń znajdują się na stronie: www.tm360.com.pl. Informacje można uzyskać również w biurze Spółki.

3. Każde szkolenie otwarte trwa 2 dni, prowadzone jest przez jednego trenera dla grupy nie
większej niż 15 osób.

Zasady zapisu

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest przesłanie do TM360 prawidłowo wypełnionego zamówienia. Zamówienia należy składać na formularzu zamówienia udziału w szkoleniu otwartym dostępnym na stronach www.tm360.pl. Właściwy formularz zamówienia można również otrzymać w biurze Hayes.

5. Liczba miejsc uczestnictwa w każdym szkoleniu otwartym jest ograniczona. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc o przyjęciu zamówienia decyduje kolejność otrzymania zamówień. Klienci, którzy złożyli zamówienie po wyczerpaniu dostępnych miejsc, są o tym niezwłocznie informowani.

6. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc, za zgodą Klienta, Uczestnik może zostać wpisany na listę rezerwową. Wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje jednak możliwości uczestnictwa w danym szkoleniu otwartym, a jedynie otrzymanie przez Klienta informacji, w przypadku, gdy pojawi się możliwość uczestniczenia w nim kolejnej osoby.

Zasady wydawania certyfiaktu

7. Cena udziału w szkoleniu otwartym obejmuje wydanie Uczestnikowi certyfikatu uczestnictwa, nie obejmuje kosztów przeprowadzenia testu wiedzy oraz wydania Uczestnikowi dyplomu ukończenia szkolenia otwartego.

8. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu otwartym potwierdza wyłącznie udział Uczestnika w danym szkoleniu. Wydawany jest przez Trenera, po zakończeniu szkolenia Uczestnikom, którzy uczestniczyli w co najmniej 65% prowadzonych zajęć.

Cena

12. Cena udziału w szkoleniu otwartym obejmuje wyłącznie udostępnienie Uczestnikowi miejsca na danym szkoleniu otwartym, w tym:

1) lunch i przerwy kawowe;

2) komplet materiałów dydaktycznych;

3) wydanie certyfikatu uczestnictwa.

13. Cena udziału w szkoleniu otwartym nie obejmuje w szczególności kosztów dojazdu Uczestnika, jego wyżywienia innego niż lunch i przerwy kawowe oraz noclegu, nie zależy też od tego czy Uczestnik faktycznie wziął udział w szkoleniu.

Zasady rezygnacji

14. Bezkosztowe wycofanie złożonego zamówienia udziału w szkoleniu otwartym możliwe jest w okresie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, lub w przypadku, gdy na dane szkolenie otwarte prowadzona jest lista rezerwowa, a osoba z listy rezerwowej zgodzi się skorzystać ze zwalnianego miejsca.

15. W przypadku innym niż opisany w ustępie poprzedzającym Klient, pomimo zgłoszenia rezygnacji, zobowiązany jest do zapłaty ceny. Jednakże w przypadku, gdy wskazany przez niego Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach, uprawniony jest do dokonania zmiany Uczestnika lub może zwrócić się do Zarządu TM360 o umożliwienie Uczestnikowi udziału w
innym szkoleniu otwartym.

Odwołanie szkolenia otwartego

16. TM360 uprawniony jest do odwołania szkolenia otwartego w przypadku niezebrania wystarczającej liczby Uczestników oraz w przypadku, gdy Trener nie będzie mógł poprowadzić szkolenia otwartego z przyczyn losowych.

17. W przypadku odwołania szkolenia otwartego wszyscy Klienci, którzy założyli zamówienie na dane szkolenie otwarte oraz wnieśli opłatę za udział, otrzymają zwrot 100% wpłaconych środków w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest TM360.

2. Zważywszy, że z realizacją Usług nieodzownie związane jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników, wobec których to danych status administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1000 – dalej Ustawa) przysługuje Klientom, w celu wypełnienia wymogów wynikających z art.
31 Ustawy oraz w celu prawidłowej realizacji Usług, Klienci składając zamówienie realizacji Usług / zawierając z TM360 umowę dotyczącą realizacji Usług, zobowiązani są powierzyć TM360 do przetwarzani dane osobowe Uczestników w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres email (służbowy), stanowisko, miejsce pracy.

3. Dane Uczestników powierzone do przetwarzania TM360 przez Klientów będą wykorzystywane przez TM360 i nie będą przekazywane (powierzane lub udostępniane) stronom trzecim bez uprzedniej zgody Klienta lub Uczestnika.

4. TM360 oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 5. Prawa autorskie

1. Materiały szkoleniowe, testy wiedzy, ankiety, kwestionariusze oraz metodologia realizacji Usług jak również wszelkie opracowania tego dotyczące, w tym nowoopracowane w trakcie realizacji Usług, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących TM360 oraz
Trenerom.

2. Jeżeli inaczej nie zostało jednoznacznie wskazane w zawartej umowie Klient nie nabywa żadnych praw do utworów opisanych w ustępie poprzedzającym chociażby ich kopie lub oryginały zostały mu udostępnione, a w szczególności na złożonego zamówienia / zawartej umowy nie następuje przeniesienie na Niego takich praw, ani nie zostaje udzielona na Jego
rzecz licencja.

§ 6. Reklamacje / kontakt z Zarządem

1. Reklamacje dotyczące Usług realizowanych przez TM360 mogą być składane przez Klientów w biurze TM360 w każdej wybranej przez Klienta formie (pisemnie, e-mail, telefonicznie) z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona przy wykorzystaniu tego samego kanału komunikacji, stąd też zalecana jest forma pisemna lub email.

2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji.

3. Klienci i Uczestnicy mogą też kierować informacje / pytania / reklamacje bezpośrednio do Zarządu TM360. W tym celu pisma składane w biurze TM360 oraz wysyłane pocztą powinny być adresowane na „Zarząd”, natomiast korespondencja elektroniczna powinna być kierowana bezpośrednio na adresy e-mail członków zarządu TM360.

§ 7. Zmiana OWU

1. TM360 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w OWU.

2. Zmiany w OWU wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Zmiany w OWU mają zastosowanie do zamówień złożonych po dacie ich opublikowania.

Poznaj ciekawostki rynkowe

Zapisz się do newslettera
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved
Realizacja projektu Xseox Marketing
crossmenuarrow-right